Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin organizacyjny

ROZDZIAŁ   I

Przepisy ogólne

 § 1. 1.  Regulamin Organizacyjny Gimnazjum nr 3 i. Euroregionu Nysa w Lubaniu zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania,  sprawowania nadzoru , a także zakresy zadań jednostek organizacyjnych oraz wykaz zadań
i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce.

 2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Lubaniu;

2)  statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum nr 3 w Lubaniu;

3)  ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o  

   systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 ze zm.[1] );

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 3;

8)  pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników szkoły;

9)  szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu.

§ 21.  Gimnazjum nr 3 w Lubaniu jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

1)     oświatowego;

2)     powszechnie obowiązującego;

3)     przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;

4)     wewnatrzszkolnego.

2.  Siedzibą Gimnazjum nr 3 w Lubaniu jest budynek przy ulicy Rybackiej nr 16.

3.  Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz miasta Lubań.

 

§ 3.  Podstawą prawną działania Zespołu Gimnazjum nr 3 w Lubaniu są:

1)      akt założycielski Gimnazjum nr 3 w Lubaniu z dnia 01.09.19999r. wydany przez Burmistrza Miasta Lubań;

2)      Statut Gimnazjum nr 3 w Lubaniu.

 

§ 4. 1. Akty wewnątrzszkolne , o których mowa w  §  2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 3 w Lubaniu, Dyrektora szkoły, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.

2.       Aktami  wewnatrzszkolnymi są;

1)        uchwały Rady Pedagogicznej;

2)        zarządzenia Dyrektora szkoły;

3)        decyzje administracyjne;

4)        obwieszczenia;

5)        komunikaty;

6)        pisma okólne.

3.       Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa
w
statucie szkoły.

4.       Zarządzenia dyrektora szkoły regulują zasadnicze dla szkoły sprawy wymagające trwałego unormowania.

5.       Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony.

6.       Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu szkoły.

7.       Pisma okólne powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły.

8.       Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje o bieżącej działalności szkoły.

 

 

 § 5. 1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi

            sekretarz szkoły.

2.       Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi sekretarz szkoły.

3.        Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia aktów resortowych dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnatrzszkolnych ich dotyczących.

 

  § 6. 1. Gimnazjum nr 3 w Lubaniu jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

     2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta Lubań.

     3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.

     4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

     5.  Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową.

 

 

   ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą
Gimnazjum nr 3 w Lubaniu

§ 7.  Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 8. 1.  Dyrektor szkoły pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

2.  Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników szkoły .

§ 9. 1.  Zakresy zadań zastępcy dyrektora i osób pełniących funkcje kierownicze w szkole       określa dyrektor szkoły na piśmie w formie zadań , uprawnień i obowiązków.

§ 10.  Dyrektor szkoły koordynuje funkcjonowanie szkoły w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący szkołę.

§ 11. 1. Dyrektor szkoły :

1)        kieruje szkoła jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;

2)        jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;

3)        jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)        jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)        wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Zadania dyrektora szkoły: 

1)        kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)        tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły;

3)        sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)        współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;

5)        kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
i stosunków pracowniczych;

6)        inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych.

7)        współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń
i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

8)        przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9)        przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;

10)    zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;

11)    ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

12)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji
i eksperymentów pedagogicznych;

13)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

14)    realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych
z przepisami prawa;

15)    opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;

16)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

17)    prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

18)    kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

19)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów;

20)    udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;

21)    zwalnianie uczniów , zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego obcego języka;

22)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka
i prawach dziecka;

23)    umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

24)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;

25)    stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;

26)    dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

27)    prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:

a)   nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

b)   powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie
z przepisami,

c)   przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,

d)   występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,

e)   wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym,

f) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

g)   przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie
z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów

h)   dysponowanie środkami ZFŚS,

i) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;

j) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;

k)    dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

l) decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej;

m)  odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach  urzędniczych,

n)   określanie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

28)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego
w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;

29)    opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;

30)    sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;

31)     organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

32)    współdziałanie z organem prowadzącym w organizowaniu dowozu uczniów do szkoły;

33)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki  oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

34)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;

35)    współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania ;

36)    zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;

37)    planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;

38)    współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli
w organizacji praktyk studenckich;

39)    stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich;

40)    egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;

41)    powoływanie Komisji Stypendialnej, Rekrutacyjnej;

42)    podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;

43)    organizowanie egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1 ustawy o systemie oświaty;

44)    ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty zawodów , w których kształci szkoła;

45)    podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami;

46)    wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 

    ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Gimnazjum nr 3 w Lubaniu

 

§ 12. 1 W szkole wydziela się następujące stanowiska pracy:

a)     główna księgowa,

b)     specjalista ds. kadr,

c)     specjalista ds. kancelarii,

d)     nauczyciel,

e)     robotnicy do pracy lekkiej,

f)       rzemieślnicy.

2.    W Gimnazjum nr 3 w Lubaniu tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna pracuje w oparci o Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Wspólne zadania dla pracowników szkoły

§ 13. 1.  Funkcjonowanie pracowników opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2.  Pracownicy szkoły współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział pracy, określony w Regulaminie i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na:

1)    wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw;

2)    udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań;

3)    przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zleconych zadań.

 

      § 14. 1. Pracownicy z tytułu podpisanych lub parafowanych dokumentów czy korespondencji

                   odpowiadają za:

1)             uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym;

2)             zgodność z obowiązującymi przepisami ;

3)             właściwą formę;

4)             terminowość załatwienia sprawy.

 

 

ROZDZIAŁ V
Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy

 

§ 15. 1. Pracownicy zatrudnieni w Gimnazjum nr 3 w Lubaniu na umowę o pracę są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2.  Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)      przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)      wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)      udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)      dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)      sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)      złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10)  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Pracownik zatrudniony w Gimnazjum nr 3 w Lubaniu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

§ 16. 1. Obowiązki głównej księgowej:

1)        przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;

2)        bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej
i materiałowej Gimnazjum nr 3 w Lubaniu;

3)        prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4)        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły;

5)        zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;

6)        przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

7)        zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych
oraz spłaty zobowiązań;

8)        kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;

9)        opracowywanie rocznych planów finansowych Gimnazjum nr 3 w Lubaniu;

10)    prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych
w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;

11)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;

12)    nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;

13)    sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;

14)    dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie  ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi;

15)    terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;

16)    należyte gospodarowanie, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego;

17)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym jednostki;

18)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

19)    nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów
i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;

20)    opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki;

21)    prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole;

22)     przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;

23)    opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Lubaniu i dotyczących prowadzenia rachunkowości,
w  szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej;

24)    zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;

25)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

26)    bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym;

27)     reprezentowanie Szkoły  przed sądami w sprawach finansowych;

28)    przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych , bhp
i p/poż.;

29)    udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;

30)    wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły;.

31)    wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisu          w § 13 Regulaminu Organizacyjnego.

 

 2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność  

   prawną za:

1)      przestrzeganie i stosowanie przepisów, instrukcji , aktów normatywnych wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów, w tym zwłaszcza za rzetelne
i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)      nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych szkoły;

3)      terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej;

4)      wykonywanie innych nałożonych zadań.

 

3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:

1)      żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania  lub zarejestrowania
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych;

2)      odmówić akceptacji dokumentu , który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O  odmowie zawiadamia dyrektora Szkoły pisemnie z podaniem przyczyny odmowy;

3)      zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku, gdy polecenie służbowe dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;

4)      wnioskować do dyrektora szkoły o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów
i sprawozdawczości  finansowej;

 

§ 17. 1. Obowiązki Specjalisty ds. kancelarii .

1)       prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;

2)       przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

3)       rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;

4)       wysyłanie korespondencji;

5)       prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;

6)       bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:

a)        przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,

b)        przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,

c)        występowanie o odpisy arkuszy ocen,

d)        przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,

e)        sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,

7)       sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;

8)       prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

9)       zamawianie druków ścisłego zarachowania;

10)        prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;

11)        prowadzenie rejestru spraw wojskowych;

12)        wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;

13)        obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

14)        przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkoły;

15)        prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw maturalnych;

16)        zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;

17)        zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

18)        dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

19)        dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie;

20)        obsługa gości i interesantów dyrektora;

21)        przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;

22)        przekazywanie akt do zakładowego archiwum;

23)        prowadzenie archiwum szkolnego;

24)        udzielanie informacji interesantom;

25)        przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;

26)        realizacja obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w §13 Regulaminu Organizacyjnego;

27)        wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

 

§ 18. 1. Obowiązki nauczyciela Gimnazjum nr 3 w Lubaniu:

1)       rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)       wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

3)       dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego;

4)       kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)       dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźnie między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela Gimnazjum nr 3 w Lubaniu zapisany jest w statucie szkoły, który nauczyciel jest obowiązany przestrzegać.

 

§ 19. 1. Obowiązki Specjalisty ds. Kadr:

1)        udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych;

2)        prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej;

3)        prowadzenie wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy;

4)        konsultacje ze związkami zawodowymi;

5)        wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych , legitymacji ZUS i innych dokumentów dla pracowników szkoły;

6)        prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;

7)        prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników;

8)        prowadzenie całości spraw związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem, awansowaniem i karaniem pracowników;

9)        załatwianie formalności związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, nagród ministra, nagród dyrektora, wójta…

10)    prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych;

11)    ustalanie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników;

12)    przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów;

13)    wydawanie pracownikom zaświadczeń o osiąganych dochodach i innych;

14)    prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją obowiązku podatkowego pracowników;

15)    rozliczanie potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac oraz potrąceń
z wynagrodzenia pracowników;

16)    prowadzenie spraw związanych z obsługą bezosobowego funduszu płac  w zakresie umów cywilno- prawnych;

17)    zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników;

18)    prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników;

19)    organizowanie i realizowanie kontroli wewnętrznej;

20)    obsługa merytoryczna ZFŚS;

21)    uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymaganych akceptacji głównego księgowego;

22)    przygotowywanie wszelkich sprawozdań i dokumentów na potrzeby kontroli finansowej dotyczącej zatrudnienia i płac;

23)    wystawianie, rozliczenie oraz ewidencja delegacji służbowych;

24)    opracowywanie planów urlopu pracowników administracji obsługi;

25)    weryfikacja kwalifikacji kandydatów i załatwianie wszelkich spraw związanych
z zatrudnieniem, zwalnianiem, trwania zatrudnienia;

26)    sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji
w zakresie zatrudnienia ;

27)    sporządzanie sprawozdań , analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, płacach
i wykorzystaniu funduszu płac na potrzeby Dyrektora;

28)    obsługa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników szkoły, ich rodzin oraz pracowników z którymi szkoła zawierała umowy cywilno-prawne;

29)    korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych wpływających na zmianę wysokości składników płacy;

30)    obsługa  związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdania do PEFRON-u;

31)    obsługa Komisji Kwalifikacyjnych działających w sprawach awansu zawodowego.

32)    realizacja obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w §13 Regulaminu Organizacyjnego;

33)    wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

 

§ 20. 1. Obowiązki konserwatora:

1)       systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń szkolnych;

2)       kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych, klimatyzacyjnych;

3)       systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

4)       wykonywanie prac remontowo- budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu , przygotowania, zlecanych przez dyrektora lub Kierownika Administracyjnego;

5)       troska o wyposażenie warsztatu w sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów a placówkach handlowych w uzgodnieniu
z Kierownikiem Administracyjnym;

6)       prowadzenie podręcznego zeszytu rozchodu materiałów ;

7)       utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie;

8)       utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych (koszenie traw, przycinanie drzew);

9)       udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

10)        przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

11)        przestrzeganie Regulaminu Pracy;

12)        przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 13;

13)        wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 

§ 21. 1. Obowiązki robotnika do pracy lekkiej:

1)       utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:

a) wycieranie na wilgotno kurzy,

b) wietrzenie pomieszczeń,

c) zmywanie podłóg,

d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

e) uzupełnianie mydła w pojemnikach,

f)   mycie i odkażanie sanitariatów,

g) przecieranie drzwi ,a  w razie potrzeby mycie szyb.

2)       zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;

3)       sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:

a) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń : mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;

4)       wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora szkoły;

5)       udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

6)       przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

7)       przestrzeganie Regulaminu Pracy;

8)       przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 13;

9)       wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 

 

ROZDZIAŁ VI
Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

§ 22. 1. W Gimnazjum nr 3 w Lubaniu obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów:

1)       przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole;

2)       pocztę wpływającą do jednostek organizacyjnych rozdziela do załatwienia podległym pracownikom Dyrektor szkoły;

3)       dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących poleceń służbowych;

4)       korespondencja rejestrowana jest przez Sekretariat i przekazywana do załatwienia zgodnie z dekretacją;

5)       wyznaczeni do załatwienia spraw pracownicy, zobowiązani są do merytorycznego opracowania projektów pism w określonych terminach i przedłożenia do podpisu zgodnie z kompetencjami.

2. Obieg dokumentów w szkole może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 23. 1.  Do podpisu Dyrektora szkoły zastrzega się pisma i dokumenty:

1)       kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej;

2)       kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

3)       związane z kontaktami zagranicznymi;

4)       decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że Dyrektor udzielił stosownych upoważnień.

2.  Ponadto Dyrektor szkoły podpisuje:

1)       dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników szkoły;

2)       pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne;

3)       upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne;

3.  W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje upoważniony przez niego pracownik.

4.  Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektorowi szkoły muszą być parafowane na jednej z kopii przez osobę sporządzającą oraz w uzasadnionych przypadkach przez radcę prawnego, jako nie budzące zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

5.  Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne instrukcje.

6.  Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według  

zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.

 

 

ROZDZIAŁ VII
Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 24. 1.  Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

1)     W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora;

2)   Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;

3)   Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;

4)   Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków;

5)   Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;

6)   Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy;

7)   Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

a)     liczba porządkowa,

b)     data wpływu skargi/wniosku,

c)     data rejestrowania skargi/wniosku,

d)     adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

e)     informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

f)       termin załatwienia skargi/wniosku,

g)     imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

h)     data załatwienia,

i)        krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

8)     Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

2.       Kwalifikowanie skarg i wniosków:

1)   Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;

2)   Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;

3)   Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;

4)   Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować,
a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;

5)   Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić
w dokumentacji szkoły;

6)    Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;

7)   Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać
w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

3.  Rozpatrywanie skarg i wniosków:

1)   Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;

2)   Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

a)     oryginał skargi/wniosku,

b)     notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c)     materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

d)     odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e)     inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

       3)   Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)   oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b)   wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c)   imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

4)    Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

ROZDZIAŁ VIII
Tryb wykonywania kontroli

 

§ 25. 1.  Kontrola polega na badaniu działalności jednostek i komórek organizacyjnych pod względem merytorycznym, formalnym, analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej.

2.      System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne.

3.        Celem kontroli wewnętrznej w szkole jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1)   ustaleniu stanu faktycznego;

2)   badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami;

3)   ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób  za nie      

    odpowiedzialnych;

4)   wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości;

5)   omówienie wyniku kontroli z kierownikiem jednostki kontrolowanej i zainteresowanym pracownikiem. 

4.         Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych zobowiązane są w ramach powierzonych obowiązków do sprawowania nadzoru i kontroli
w stosunku do podległych pracowników i opracowania planu kontroli.

5.      Zakresy kontroli:

1)        Dyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)   prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

b)   prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników szkoły,

c)   przestrzegania dyscypliny pracy,

d)   realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

e)   prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

f)     prowadzenie dokumentacji księgowej,

g)   prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych,

h)   zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową,

i)     przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

j)     wykorzystywania urlopów pracowniczych,

k)   przeprowadzania w szkole zamówień publicznych,

l)     przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,

m) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań,

n)   zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów.

o)   prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych,

p)   prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

q)   prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek,

r)     realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

s)   przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli,

t)     przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły,

u)   przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i p/poż,

2)        Główny księgowy przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)      rzetelności i terminowości wykonywania operacji księgowych,

b)      prawidłowego naliczania podatków i składek,

c)      prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowo- finansowej,

d)      poprawności ewidencji majątku,

e)      inwentaryzowania składników majątkowych,

f)        prawidłowej gospodarki magazynowej,

g)      poprawności wystawianych faktur,

h)      stan kasy,

i)        ochronę danych osobowych,

j)        odprowadzania terminowego należnych podatków, składek ZUS i innych płatności,

k)      prawidłowej gospodarki środkami ZFŚS,

3)         Pracownik sprawujący zadania z zakresu służby bhp przeprowadza kontrolę w zakresie ujętym w rozporządzeniu R. M. z 2 września 1997r. w sprawie służby BHP (Dz. U. z 1997 r Nr 109, poz. 704 ze zm.)

4)        Pacownik odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu ewakuacji i zapobiegania pożarom przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)      wyposażenia pomieszczeń szkolnych w sprzęt p/pożarowy,

b)       przestrzegania przepisów p/pożarowych przez użytkowników pomieszczeń szkolnych,

c)      wizualizacji  planu ewakuacji, instrukcji p.poż,

d)      znajomości sygnałów alarmowych i dróg ewakuacyjnych na alarmach próbnych,

 

 

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 26.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
i Regulamin Pracy.

 § 27.  Wprowadzanie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 108, pioz.1532 i Nr 227, poz.1658 , z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542 oraz z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618

Załączniki

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GIMNAZJUM NR 3 W LUBANIU (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Turkanik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Halina Denisiuk
Data wprowadzenia:2009-11-26 19:52:24
Opublikował:Halina Denisiuk
Data publikacji:2009-11-26 19:56:20
Ostatnia zmiana:2013-12-12 06:41:17
Ilość wyświetleń:2215
Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
ul. Rybacka 16, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij