Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Kolorowy pasek

Pakt antymobbingowy

 


Wewnętrzna polityka antymobbingowa


Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

 MOBBING W MIEJSCU PRACY – ASPEKTY PRAWNEAKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE


Art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.

Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych

Na podstawie art. 9 Konstytucji, Polska zobowiązuje się do przestrzegania prawa

międzynarodowego, którego źródłem są nie tylko umowy międzynarodowe, ale także zwyczaj

międzynarodowy i ogólne zasady prawa.

Z tego też względu w Polsce ofiary mobbingu mogą powoływać się na prawodawstwo międzynarodowe, w tym na:

- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 17 ust.1, ust. 2, )

na mocy, którego wszystkim przysługuje prawo do ochrony prawnej przed samowolną

i bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy korespondencję, a także przed

zamachami na jego część i dobre imię, a państwo ma obowiązek zapewnienia poszkodowanym

skutecznego środka ochrony prawnej.

- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych (art. 7)

uznający prawo każdego do godziwego zarobku i równego wynagrodzenia za pracę o równej

wartości bez jakiejkolwiek różnicy, prawo do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy, równego dla wszystkich awansu w pracy

- Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dn. 4.11.1950

ratyfikowana przez RP w styczniu 1993r.

- Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (18.12.1979r)

i Konwencja nr 111 w sprawie dyskryminacji w zakresie zatrudniania i wykonywania

zawodu (25.06.1958r), do której mogą odwoływać się kobiety – ofiary mobbingu.


KODEKS PRACY

- Art.11 KP o brzmieniu: „pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste

pracownika”, który można łączyć poprzez art.300 KP. z przepisami Kodeksu Cywilnego,

określającymi roszczenia osób, których dobra osobiste zostały naruszone

- Art. 15 KP i art. 207 §1 KP mogące mieć zastosowanie w sytuacji gdy doświadczanie

mobbingu w miejscu pracy doprowadza do utraty zdrowia

- Art. 94 KP o brzmieniu:

§1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi

§2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko

pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu

pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub

mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie

z zespołu współpracowników.

§3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy

odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić

odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane

na podstawie odrębnych przepisów.


 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Wewnętrzna polityka antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu.

§ 2

1. Każdy pracownik musi zapoznać się z treścią WPA.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią WPA, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, dołącza się do jego akt osobowych.

§ 3

Ilekroć w WPA jest mowa o:

1) komisji antymobbingowej - należy przez to rozumieć organ kolegialny powoływany przez

pracodawcę do rozpatrywania skarg pracowników o mobbing,

2) mobbingu - należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub

skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym

nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę

przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub

ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu

współpracowników,

3) pracodawcy - należy przez to rozumieć Dyrektora w Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa

w Lubaniu

4) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

 
Rozdział II Przeciwdziałanie mobbingowi

§ 4

Jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie będą tolerowane przez pracodawcę.

§ 5

1. Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, może wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy.

2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu.

3. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą.

§ 6

1. Pracodawca każdorazowo w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia skargi powołuje komisję antymobbingową, zwaną dalej komisją, która ma wyjaśnić, czy skarga jest zasadna.

2. Komisja składa się z trzech członków.

3. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel pracodawcy, przedstawiciel pracowników i osoba wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników.

4. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

5. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy (sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów co do zasadności rozpatrywanej skargi.

6. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji i strony postępowania.

7. Postępowanie przed komisją ma charakter poufny.

8. W sprawach nieuregulowanych w WPA do postępowania przed komisją stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 7

1. W razie uznania skargi za zasadną wobec sprawcy lub sprawców mobbingu pracodawca może zastosować upomnienie lub naganę oraz zmienić stosunek pracy w sposób przewidziany w kodeksie pracy.

2. Sprawca lub sprawcy mobbingu mogą być dodatkowo pozbawieni uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszenia obowiązków pracowniczych.

3. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub sprawcami stosunek pracy bez wypowiedzenia.

4. W miarę możliwości pracodawca przenosi poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy lub w inny sposób zapobiega bezpośrednim kontaktom poszkodowanego ze sprawcą mobbingu.

 
Rozdział III Postanowienia końcowe

§ 8

Pracodawca przeprowadza coroczne szkolenia pracowników w zakresie stosowania regulacji WPA.

§ 9

Pracodawca z przedstawicielami pracowników raz w roku rozpatruje i ocenia, czy postanowienia WPA są właściwie wykonywane.

§ 10

Wewnętrzna polityka antymobbingowa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Turkanik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Turkanik
Data wprowadzenia:2014-02-12 08:15:59
Opublikował:Krzysztof Turkanik
Data publikacji:2014-02-12 08:19:22
Ostatnia zmiana:2014-02-12 08:19:24
Ilość wyświetleń:1060

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij