Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Kolorowy pasek

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZEJ

 

GIMNAZJUM NR 3 IM. EUROREGIONU NYSA W LUBANIU

 

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 

 1. W Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa działa rada pedagogiczna, zwana dalej radą, która jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady wchodzą:

a)      dyrektor, jako przewodniczący

b)      nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, jako jej członkowie.

 1. Ciałami kolegialnymi rady są zespoły samokształceniowe i komisje zadaniowe, których posiedzenia odbywają się wg odrębnych zasad.

 

§ 2

Przygotowanie i zwołanie posiedzenia

 

 1. Posiedzenia rady pedagogicznej przygotowuje przewodniczący rady, zwany dalej przewodniczącym, bądź upoważniony przez niego nauczyciel.
 2. Przygotowanie posiedzenia obejmuje:

a)      ustalenie porządku posiedzenia

b)      ustalenie czasu i miejsca

c)      przygotowanie materiałów.

 1. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia nauczyciele zostają powiadomieni najpóźniej na 3 dni przed terminie posiedzenia poprzez zeszyt zarządzeń wyłożony w pokoju nauczycielskim, a w szczególnych przypadkach bez zachowania ww terminu.
 2. Nieobecność na posiedzeniu nauczyciel zgłasza przewodniczącemu przez posiedzeniem. Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiediwieniu nieobecności nauczyciela.
 3. Usprawiedliwieniu podlega nieobecność spowodowana chorobą lub nagłym wypadkiem losowym. Wszelkie inne nieobecności nie podlegają usprawiedliwieniu. Nieusprawiedliwioną nieobecność traktuje się jako nieobecność w pracy ze wszystkimi jego konsekwencjami.
 4. Nauczyciele lub zespoły rady mogą wnieść propozycje zmian porządku posiedzenia przedstawiając propozycję co najmniej jeden dzień przez posiedzeniem.
 5. Materiały niezbędne na posiedzenie rady przygotowują osoby odpowiedzialne za realizację określonego punktu posiedzenia.
 6. Zebrania rady trwają nie dłużej niż 3 godziny ( wliczając przerwy) i organizuje się je w czasie pozalekcyjnym.
 7. Na pierwszym posiedzeniu rady w nowym roku szkolnym przewodniczący powołuje  komisję wnioskową, która na zakończenie posiedzenia przedkłada do zatwierdzenia projekty uchwał i propozycje wniosków do zatwierdzenia.

 

§ 3

Przebieg posiedzeń

 

 1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum) przez protokolanta.
 2. Przekazanie listy obecności.
 3. Zapytanie przewodniczącego o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Głosowanie nad przyjęciem poprawek. Głosowanie nad przyjęciem protokołu.
 4. Przedstawienie przez przewodniczącego porządku obrad.
 5. Realizacja porządku obrad.
 6.  Sprawy różne.
 1. Przedłożenie przez komisję ds. uchwał i wniosków projektów uchwał i propozycje wniosków do zatwierdzenia.
 1. Zakończenie spotkania.

 

§ 4

Zadania rady

 

 1. Rada planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Dwa razy w roku analizuje jakość procesu nauczania, wychowania i opieki,  sprawność organizacyjną szkoły oraz bazę dydaktyczną.
 3. Rada organizuje wewnątrzszkole doskonalenie.

 

 1. Rada zatwierdza projekty uchwał w sprawie:

a)      planów pracy, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę rodziców

b)      wyników klasyfikacji i promocji

c)      innowacji i eksperymentów, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę rodziców

d)      założeń organizacyjnych i tematyki WDN

e)      zmian w prawie wewnatrzszkolnym (aneksy lub teksty jednolite)

f)        regulaminy wewnętrzne

g)      wniosków wychowawców lub innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar.

h)      wniosków, których efektem jest podnoszenie jakości pracy szkoły, których twórcami są członkowie rady, zespoły lub komisje o charakterze stałym lub doraźnym.

i)        skreślenia ucznia z listy uczniów, po uprzednim zaopiniowaniu przez SU

j)        przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły

k)      skierowanie ucznia do klasy przysposobiającej do zawodu (OHP)

l)        dodatkowe dni wolne od pracy i terminy odpracowania zajęć przypadających na te dni.

 

 1. Rada opiniuje:

a)      arkusz organizacyjny

b)      tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, harmonogram dyżurów

c)      projekt planu finansowego szkoły, plan finansowy

d)      wnioski dyrektora o przyznanie nagród i odznaczeń

e)      propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

f)        propozycje dyrektora w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora, a także w sprawie odwołania z tego stanowiska

g)      propozycję organu prowadzącego szkołę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły ustalonemu przez siebie kandydatowi ( w przypadku gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub konkursu nie rozstrzygnięto)

h)      rozpoczęcie procedury związanej z indywidualnym programem lub tokiem nauki

i)        podjecie w szkole działalności młodzieżowych organizacji

j)        wyznaczenia uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki nauczyciela – opiekuna i ustalenie zakresu jego obowiązków

 

 1. Rada może przyjąć stanowisko lub apel.
 2. Rada typuje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 3. Rada może zgłosić spośród swoich członków kandydata na stanowisko wicedyrektora.

 

§ 5

Normy i procedury postępowania w czasie posiedzeń rady

 

 1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Roczny harmonogram pracy rady stanowi załącznik do regulaminu.
 2. Zebrania organizowane są na wniosek:

a)      przewodniczącego

b)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny

c)      organu prowadzącego szkołę

d)      1/3 członków Rady pedagogicznej

 1. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady, zaprosić:

e)      przedstawiciela rady rodziców

f)        samorządu uczniowskiego

g)      inne osoby

 1. Prawo udziału w posiedzeniach rady mają nauczyciele wykonujący czynności nadzoru pedagogicznego oraz przedstawiciele organu prowadzącego szkołę ( po uprzednim powiadomieniu dyrektora).
 2. Zaproszone osoby mają prawo zabrania głosu, jako głos doradczy, w sprawach do rozpatrzenia których zostali zaproszeni.
 3. Członkowie rady oraz osoby zaproszone uczestniczące w obradach zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskały w trakcie tego posiedzenia.
 4. Każdy członek rady ma prawo wystąpić z wnioskiem dotyczącym podnoszenia jakości pracy szkoły.
 5. Z chwilą uchwalenia wniosku dotyczącego pracy szkoły, obowiązkiem każdego nauczyciela jest postępować zgodnie z uchwałą większości.
 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach członkowie rady mogą wystąpić o obalenie lub zmienienie uchwalonego wniosku.

 

 

§ 6

Zadania przewodniczącego rady

 

 1. Przewodniczący otwiera, przerywa i zamyka posiedzenia rady.
 2. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem posiedzenia – jego decyzje w tym zakresie są ostateczne. Przedmiotem wystąpień w głównej części posiedzenia mogą być tylko sprawy objęte porządkiem.
 3. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku.
 4. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń.
 5. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie przewodniczący zwraca mu uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi przewodniczący może odebrać głos rozmówcy. Mówca, któremu odebrano głos, ma prawo odwołania się do rady, która rozstrzyga tę sprawę w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.
 6. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad bądź godzi w powagę rady, przewodniczący przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole obrad.
 7. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy ( ad vocem).
 8. Przewodniczący nadzoruje realizację uchwał rady.
 9. Przewodniczący dba o autorytet rady, ochronę praw i godności nauczycieli.

 

§ 7

Zasady głosowania i podejmowania uchwał

 

 1. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący.
 3. Głosowanie tajne, w sprawach osobowych, przeprowadza wybrana przez radę 3 – osobowa komisja skrutacyjna. Komisja skrutacyjna jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do tajności głosowania.
 4. Wyniki głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów (suma głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się”). Quorum wylicza się na podstawie liczby obecnych w czasie głosowania.
 5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący i odnotowuje się je w protokole.

 

 

§ 8

Zasady protokołowania

 

 1. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego sporządza protokół z posiedzenia rady, który stanowi jedyna formalną dokumentację przebiegu posiedzenia.
 2. W protokole odnotowuje się stwierdzenie prawomocności posiedzenia  (quorum ), porządek obrad oraz przedstawienie przebiegu obrad, w tym główne tezy wystąpień, podjęte uchwały i wyniki głosowań.
 3. Protokół wypełnia się czytelnie, bez poprawek, w wersji elektronicznej.
 4. Załącznikami do protokołu są w szczególności:

a)      listy obecności

b)      treść wystąpień mówców

c)      treść oświadczeń

d)      pisemne sprawozdania

 1. Załączniki ( z wyjątkiem list obecności) gromadzone są z pozostałą dokumentacją szkoły.
 2. Projekt protokołu udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad oraz nieobecnym na posiedzeniu członkom rady w sekretariacie szkoły na trzeci dzień po obradach. W ciągu następnych 7 dni członkowie rady mogą zgłaszać przewodniczącemu poprawki.
 3. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza rada w głosowaniu na następnym posiedzeniu. Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu poprawek zgłoszonych przez uczestników obrad.
 4. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i protokolanta.
 5. Protokoły przechowuje sekretariat szkoły.
 6. Prawo wglądu do protokołu ma każdy, kto uzasadni swoją potrzebę. Protokół udostępnia tylko przewodniczący rady.  
 1. Po ostatnim posiedzeniu rady w danym roku szkolnym przewodniczący oddaje protokoły wraz z listami obecności do oprawienia.
 2. Opieczętowaną i podpisaną księgę protokołów zaopatruje się w klauzulę „Ksiega zawiera stron.... i obejmuje okres od dnia... do dnia...”
 3. Następnie wraz z pozostałymi załącznikami zabezpiecza w archiwum szkolnym.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Halina Denisiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Halina Denisiuk
Data wprowadzenia:2007-12-07 12:09:44
Opublikował:Halina Denisiuk
Data publikacji:2007-12-07 12:10:23
Ostatnia zmiana:2009-11-03 11:52:24
Ilość wyświetleń:1765
Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
ul. Rybacka 16, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij