Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-05-2020
  • FINANSE
  • GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
  • GOSPODARKA ODPADAMI
  • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  • OPŁATY

FINANSE

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XXIII/150/2020

14.05.2020

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania     i wykupu

 

 

 

2.

XXXII/215/2020

30.12.2020

Uchwała budżetowa na rok 2021


 

 

 

 

3.

LII/296/2010

29.06.2010

określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Lubań i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Nr 133,

poz. 2036

z   20.07.2010

 

 

4.

XIX/129/2019

20.12.2019

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2020 - 2033

 

XX/133/2020     z 28.01.2020

XXXII/226/2020

z 30.12.2020

 

5.

XXXII/216/2020

XXXII/216/2020

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2021 - 2036

     

6.

XII/77/2019

25.06.2019

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań           z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok

 

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

V/33/1999

26.01.1999

określenia stawek czynszu uregulowanego za 1m2 lokalu mieszkalnego             w budynku przy ul. Kolejowej 30 w Lubaniu dla zasobów mieszkalnych zasiedlonych przez Lubański TBS

 

X/75/1999        z  22.06.1999.

IV/25/2002 z .30.12.2002

Nr 14, poz.368         z 17.02.2003

 

2.

 

XLIX/397/2002

 

24.09.2002

 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Lubania

 

XIX/124/2019 z 20.12.2019r.

Poz. 170 z 08.01.2020

3.

V/68/2003

28.01.2003

ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania    o dalszym postępowaniu       z nimi

Nr 48, poz.1116         z  25.04.2003

 

 

4.

IX/57/2015

30.06.2015

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

poz. 3169

z 15.07.2015

XIII/91/2015       z 27.10.2015

poz.4394        z 30.10.2015

 

5.

 

X/105/2003

 

27.05.2003

 

zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz anten radiowych lub telewizyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miejskiej Lubań oraz związanych z tym opłat

 

Nr 86, poz.1777         z 24.06.2003

 

XXI/159/2012   z 24.04.2012

 

poz. 2025      z 05.06.2012

6.

XXII/139/2020

28.04.2020

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubań

 

poz. 3034,

 07.05.2020

XXV/166/2020

z 30.06.2020

poz. 4261        z 13.07.2020

             

7.

XLII/305/2013

29.10.2013

określenia miejsc i sposobu prowadzenia handlu poza targowiskiem miejskim

 

 poz. 5652       z 12.11.2013

 

 

8.

 

XLII/316/2006

 

31.01.2006

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Nr 59,poz.931 z dn.20.03.2006

 

 

9.

 

XXV/135/2008

 

26.08.2008

ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Nr 49,poz.2681 z 15.09.2008

 

 

10.

LI/366/2014

27.05.2014

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w  zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych  zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  i ich części

poz. 2507

z 28.05.2014

 

 

 

11.

 

LII/293/2010

 

29.06.2010

 

zaliczenia drogi na terenie miasta Lubań do kategorii dróg gminnych

 

Nr 147, poz. 2300                z  13.08.2010

 

 

12.

XXXI/224/2017

28.02.2017

zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia      w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na okres od   dnia 01.04.2017 –31.03.2018

 

XXXII/227/2017 z 28.03.2017

 

13.

XLIII/299/2017

21.12.2017

uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

Poz. 160           z 10.01.2018

 

 

14.

XXIII/159/2016

28.06.2016

zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

poz. 3201

z 06.07.2016

XXVI/187/2016

z 25.10.2016

 

tekst jednolity XXXIII/235/2017

z 25.04.2017

 

XXV/164/2020

z 30.06.2020

 

poz. 4841        z 02.11.2016

 

poz. 2231 z 04.05.2017

 

poz. 4259

z 13.07.2020

 

GOSPODARKA ODPADAMI

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XXIX/210/2012

30.10.2012

przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   na terenie miasta Lubań, na których nie zamieszkują mieszkańcy,         a powstają odpady komunalne

poz. 219

z 11.01.2013

 

 

2.

XXII/140/2020

28.04.2020

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i  zagospodarowania tych odpadów

poz. 3035

z 07.05.2020

 

 

3.

XXII/141/2020

28.04.2020

 ustalenia metody  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki opłaty na terenie miasta Lubań

poz.3036

z 07.05.2020

XXV/167/2020

z 30.06.2020

poz. 4262

z 13.07.2020

4.

XXIX/215/2012

30.10.2012

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Lubań

poz.223

z 11.01.2013

XLVII/343/2014 z 28.01.2014

 

 

XIII/94/2015

Z 27.10.2015

poz. 617      z 10.02.2014

 

poz. 4397

z 30.10.2015

5.

XXII/142/2020

28.04.2020

określenia wzoru deklaracji           o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

poz. 3037

z 07.05.2020

 

XXV/168/2020

z 30.06.2020

 

poz. 4263

z 13.07.2020

6.

XXII/143/2020

28.04.2020

określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

poz. 3038

z 07.05.2020

 

 

7.

XXXIII/242/2013

29.01.2013

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się        o uzyskanie zezwolenia                w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań

 

poz.2013     z 11.03.2013

 

 

8.

XIV/106/2015

24.11.2015

Powierzenia ZGiUK Sp. z o.o.       z siedzibą w Lubaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań

poz. 5829   z 15.12.2015

 

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XLV.378/2002

30.04.2002

udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

IV/24/2002 z 30.12.2002

 

XII/131/2003    z  30.09.2003

 

XIX/172/2004   z  24.04.2004

Nr 14, poz.367         z 17.02.2002

Nr 199,

poz.283         z  17.10.2003

Nr 51, poz.997         z  18.03.2004

2.

XXVII/220/2004

26.10.2004

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, sprzedanych drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi

Nr 226,       poz. 3512       z 22.11.2004

 

 

3.

XLI/306/2005

28.12.2005

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego     w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań

Nr 14,        poz. 238         z  25.01.2006

 

 

4.

XVI/95/91

16.04.1991

zmiany nazewnictwa ulic     w mieście

 

 

 

5.

XXIX/165/95

25.02.1992

nadania i zmiany nazw ulic oraz numeracji porządkowej na tych ulicach w mieście Lubań

 

 

 

6.

XXIX/164/92

25.02.1992

zmiany nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej na tych ulicach w mieście Lubań

 

 

 

7.

XXXIV/196/92

09.06.1992

zmiany nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej na tych ulicach w mieście Lubań

 

 

 

8.

XXXIV/197/92

09.06.1992

zmiany nazewnictwa ulic na Osiedlu Waryńskiego w Lubaniu

 

 

 

9.

XLV/320/97

30.06.1997

zmiany nazwy ulic w mieście

 

 

 

10.

XXVIII/186/96

26.03.1996

nadania nowej nazwy, oraz zmiany numeracji nieruchomości położonej     w

Lubaniu na Osiedlu Piastów II

 

 

 

11.

VI/38/99

23.02.1999

zmiany nazwy ulicy Leśniczówka, oraz nadania nowej nazwy na ulicę Sybiraków

 

 

 

12.

XXIX/247/2001

27.02.2001

nadania nowej nazwy na ulicę Oficerską

 

 

 

13.

XXXIII/286/2001

19.06.2001

nadania nowych nazw ulicom położonym w Lubaniu

 

 

 

14.

XXXIII/287/2001

19.06.2001

zmiany dotychczasowej nazwy części ulicy Starolubańskiej i nadania nowej nazwy ulica Na Skarpie

 

 

 

15.

XXXVI/311/2001

25.09.2001

nadania nowej nazwy ulicy RYNEK - SUKIENNICE

 

 

 

16.

XXXV/263/2005

26.04.2005

zmiany nazwy części ulicy, oraz zmiany numeracji nieruchomości położonych   w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej

Nr 86, poz.1890        z 16.05.2005

 

 

17.

XVI/82/2007

21.12.2007

nadania nowych nazw uli.

Nr 8, poz. 109 z 15.01.2008

 

 

18.

XXIII/131/2008

24.06.2008

nadania nowych nazw ulic

Nr  203, poz.2255        z  24.07.2008

 

 

 

19.

 

XXXVIII/213/2009

 

30.06.2009

 

nadania nowej nazwy ulicy

 

Nr 124, poz.2571        z  29.07.2009 

 

 

20.

XLV/230/2009

29.06.2009

nadania nowych nazw ulic

 

Nr 199,poz.3504 z  20.11.2009 

 

 

21.

XLV/257/2009

29.12.2009

nadania nowej nazwy ulicy

Nr 8, poz.140  z  18.01.2010 

 

 

 

22.

 

XLIV/247/2009

 

24.11.2009

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego    w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

 

Nr 288,       poz. 4199               z 17.12.2009

 

 

23.

XXXVIII/282/2013

25.06.2013

nadania nazwy ulicy

poz.4423         z 19.07.2013

 

 

24.

XL/296/2013

27.08.2013

zmiany dotychczasowej nazwy części ulicy Graniczna i nadania nowej nazwy.

poz. 4863       z  03.09.2013

 

 

25.

L/359/2014

29.04.2014

nadania nazwy placu wraz    z numeracją porządkową

poz. 2198

z  30.04.2014

 

 

26.

LIV/395/2014

30.09.2014

nadania nowej nazwy ulicy

poz. 4065        z  02.10.2014

 

 

27.

VII/28/201

28.04.2015

nadania nowej nazwy ulicy

poz. 2023       z  04.05.2015

 

 

28.

XV/119/2015

22.12.2015

nadania nazwy „Skwer św. Jakuba”

poz. 5             z 04.01.2015

 

 

29.

XXXII/235/2017

25.04.2017

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXIII/259/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 26.06.2016 r. w spr. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

poz. 2231        z 04.05.2017

 

 

30.

XXXII/228/2017

28.03.2017

zmiany nazwy ul. Michała Roli Żymierskiego w Lubaniu oraz zmiany numeracji porządkowej

poz. 1751        z 07.04.2017

XXXII/239/2017

z 25.04.2017

poz. 2230       z 04.05.2017

31.

XLII/284/2017

28.11.2017

nadania nazwy ulicy Diamentowa

poz. 4491       z 04.12.2017

 

 

32.

XLIX/351/2018

24.06.2018

nadania nazwy „Plac Niepodległości”

poz. 3359        z 03.07.2018

 

 

33.

XLIX/352/2018

24.06.2018

nadania nazwy „Plac im. Feliksa Netza”

poz.3360        z 03.07.2018

 

 

34.

XVI/103/2109

29.10.2019

nadania nazwy ulicy

poz. 6239        z 05.11.2019

 

 

35.

XXVIII/186/2020

29.09.2020

nadania nazwy ulicy (ul. Poziomkowa)

poz. 5526        z 09.10.2020     

36.

XXXII/221/2020

30.12.2020

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

poz.244

z 15.01.2021
   

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XLV/328/1997

30.06.1997

uchwalenia zmian                w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań

 

V/62/2003 Z 28.01.2003

Nr 48, poz.1110        z 25.04.2003

2.

XIV/114/1999

30.11.1999

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań

 

VI/38/2019       z 26.02.2019

 

3.

XXIII/188/2000

14.07.2000

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo - mieszkaniowego położonego w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej

Nr 38, poz.658 z 12.10.2000

V/59/2003 Z 28.01.2003

Nr 48, poz.1108        z 25.04.2003

4.

XLIII/369/2002

26.02.2002

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Głównej w Lubaniu

 

V/60/2003 Z 28.01.2003

Nr 48, poz.1109         z 25.04.2003

5.

V/66/2003

28.01.2003

uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań

Nr 48, poz.1114 z 25.04.2003

 

 

6.

XXXIII/261/2005

30.03.2005

uznania obszaru za użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy"

Nr 85, poz.1839 z 13.05.2005

 

 

7.

XXXVIII/284/2005

27.09.2005

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań

Nr 243, poz.3801           z 06.12.2005

XXIII/125/2008 Z 24.06.2008

 

8.

XXXVIII/285/2005

27.09.2005

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań

Nr 243, poz.3802           z 06.12.2005

XXIII/126/2008 z 24.06.2008

 

9.

XXXVIII/286/2005

27.09.2005

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań

Nr 243, poz.3803           z 06.12.2005

XXIII/127/2008 z 24.06.2008

XXIII/128/2008 z 24.06.2008

XXIII/130/2008 z 24.06.2008

 

10.

XLVI/351/2006

30.05.2006

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań

Nr 151,

poz.2385          z 26.07.2006

 

 

11.

XIX/104/2008

26.03.2008

uznania za pomniki przyrody

Nr124, poz.1471           z 06.05.2008

 

 

12.

 

LIII/307/2010

 

31.08.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań

Nr 218,

poz. 3493

 z 23.11.2010

 

 

13.

LIII/308/2010

 

31.08.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 1 AG 16

Nr 188

poz. 2789

z 08.10.2010

 

 

 

14.

 

LIII/308/2010

 

 

31.08.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań

Nr 188,

poz. 2790

z  08.10.2010

 

 

15.

LIII/310/2010

 

31.08.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań

Nr 188,

poz. 2791

z 08.10.2010

 

 

16.

LIII/311/2010

 

31.08.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 2KS2

Nr 182,

poz. 2748

z  30.09.2010

 

 

17.

V/28/2011

 

 

22.02.2011

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu    wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów, na obszarze 

 miasta Lubań

Nr 74,

poz.1126

z 07.04.2011

 

 

18.

XIV/93/2011

 

04.10.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu

Nr 249,

poz.4447

z 06.12.2011

 

 

19.

XVI/115/2011

 

29.11.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań

poz.858

z 29.02.2012

 

 

20.

XVI/116/2012

 

29.11.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu

 ( Lubamet)

poz.581

z 10.02.2012

 

 

21.

XVIII/139/2012

 

31.01.2012

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Harcerskiej Góry w Lubaniu

poz.984

z 08.03.2012

 

 

22.

XVIII/140/2012

 

31.01.2012

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań

poz.985

z 08.03.2012

 

 

23.

LI/367/2014

27.05.2014

zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody z dębu szypułkowego Nr 865

poz. 2508

z 28.05.2014

 

 

24.

LIII/368/2014

26.08.2014

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań przy ul. Bankowej

poz. 3709

z  08.09.2014

 

 

25.

LVI/399/2014

15.10.2014

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Bazaltowej

poz. 4385          z  17.10.2014

 

 

26.

LVI/400/2014

15.10.2014

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy      ul. Skalniczej

poz. 4386         z  17.10.2014

 

 

27.

LVII/404/2014

28.10.2014

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów wzdłuż rzeki Kwisy

poz. 4507         z 31.10.2014

 

 

28.

LVII/405/2014

28.10.2014

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego

poz. 4508          z 31.10.2014

 

XXII/144/2020 z 28.04.2020

poz. 3039      z 07.05.2020

29.

VIII/34/2015

26.05.2015

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu

poz. 2414

z 01.06.2015

 

 

30.

XII/82/2015

29.09.2015

pozbawienia statusu pomnika przyrody 7 szt. drzew

poz. 4061

z 06.10.2015

 

 

31.

XV/116/2015

22.12.2015

przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Lubań 2016 – 2020”

poz.302             z 18.01.2016

 

 

32.

XV/117/2015

22.12.2015

przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań”

 

XIX/137/2016 z 09.03.2016

 

33.

XXIV/171/2016

30.08.2016

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy      ul. Bazaltowej

poz. 4154         z  09.09.2016

 

 

34.

XXIV/172/2016

30.08.2016

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – dla terenu położonego przy                ul. Mickiewicza

poz. 4155          z 09.09.2016

 

 

35.

XXIV/173/2016

30.08.2016

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań

Poz .4156          z 09.09.2016

 

 

36.

XXVI/184/2016

25.10.2016

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy            ul. Warszawskiej w Lubaniu

poz. 4839         z 02.11.2016

 

 

37.

XXVI/185/2016

25.10.2016

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra        w Lubaniu

poz. 5097           z 14.11.2016

 

 

38.

XXII/146/2020

28.04.2020

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra         w Lubaniu – terenu przy      ul. Sybiraków

poz. 3041         z 07.05.2020

 

 

39.

XXVI/186/2016

25.10.2016

zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań

poz. 4840          z 02.11.2016

 

 

40.

XXXVIII/259/2017

19.09.2017

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ul. Jeleniogórskiej w Lubaniu

poz. 3959          z 27.09.2017

 

 

41.

XL/264/2017

26.09.2017

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ul. Mostowej w Lubaniu

poz. 3992         z 02.10.2017

 

 

42.

XLII/283/2017

28.11.2017

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

poz. 5439         z 19.12.2017

 

 

43.

XLIV/305/2018

30.01.2018

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ul. Łokietka

poz. 560             z 05.02.2018

 

 

44.

XLIX/353/2018

26.06.2018

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w śródmieściu miasta Lubań – terenu położonego przy ul. Dąbrowskiego

poz.3361          z 03.07.2018

 

 

45.

XXII/145/2020

28.04.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu

poz. 3040          z 07.05.2020

 

 

46.

 XXIV/155/2020 26.05.2020 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  wzdłuż rzeki Kwisy– terenu przy ul. Rzemieślniczej               w Lubaniu  poz. 3487         z 01.06.2020    

47.

XLVII/332/2018

24.04.2018

pozbawienia statusu pomnika przyrody – jesiona wyniosłego o nazwie „ Piotr”

poz. 2427          z 08.05.2018

 

 

48.

LI/374/2018

18.09.2018

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie na ekologiczne źródła ciepła na terenie miasta Lubań

poz. 4641

z 26.09.2018

XXX/208/2020

z 24.11.2020

poz. 6537

z 01.12.2020r

49.

XVII/110/2019

26.11.2019

pozbawienia statusu pomnika przyrody – klonu jaworu o nazwie Globus

poz. 6919         z 02.12.2019

 

 

50.

 IX/53/2019

25.04.2019

Regulaminu korzystania z parków i skwerów na terenie Gminy Miejskiej Lubań 

poz. 3043

z 07.05.2019

XXV/165/2020

z 30.06.2020

poz.4260

z 13.07.2020

51.

XXVIII/188/2020

29.09.2020

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

poz. 5666

z 15.10.2020

   

52.

XXX/205/2020

24.11.2020

pozbawienia statusu pomnika przyrody – klonu jaworu

poz. 6536

z 01.12.2020r.

   

53.

XXXII/224/2020

30.12.2020

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ul. Groblowej

poz. 246

z 15.01.2021

   

54.

XXXII/223/2020

30.12.2020

wyznaczenia aglomeracji Lubań

poz. 245

z 15.01.2021

   

OPŁATY

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

LIII/384/1998

24.02.1998

określenia opłaty prolongacyjnej

 

V/72/2003 z 28.01.2003

 

2.

XXVIII/200/2016

29.11.2016

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

poz.5557       z 06.12.2016

XVII/115/2019 z  26.11.2019

poz. 6923      z 02.12.2019

3.

V/67/2003

28.01.2003

opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego

Nr 48, poz.1115       z 25.04.2003

V/29/2007 z 23.01.2007

V/30/2011

z 22.02.2011

Nr 39,poz.356

z 13.02.2007

Nr 61,poz.873

z 21.03.2011

4.

XXI/186/2004

27.04.2004

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach Miasta Lubań

 

Nr 127, poz.2195        z 05.07.2004

XIX/123/2019   z  20.12.2019r.

poz. 169         z 08.01.2020

5.

XXVII/221/2004

26.10.2004

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Nr 226, poz.3513        z  22.11.2004

XVI/83/2007 z 21.12.2007

Nr 8,poz.110    z 15.01.2008

6.

IX/48/2007

29.05.2007

określenia strefy cen przy przewozie taksówkami na obszarze miasta Lubania

Nr 147,poz.1886 z 18.06.2007

 

 

7.

XXII 137/2020

28.04.2020

ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Lubań oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania

poz. 3032      z 07.05.2020

 

XXV/163/2020

z 30.06.2020

 

poz. 4258

z 13.07.2020

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...