Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-03-2012
* STATUT MDK
 
 
Statut Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
Nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaniu Nr LII/302?2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejski Dom Kultury w Lubaniu zwany dalej „Domem Kultury" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
2) niniejszego statutu.
§ 2. 1) Siedzibą Domu Kultury jest miasto Lubań.
2) Terenem działania jest obszar obejmujący miasto Lubań.
§ 3.1) Dom Kultury jest komunalną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Burmistrza Miasta Lubań w dniu 1.07.1992 r. pod Nr 1 i posiada osobowość prawną.
2) Dom Kultury jest podporządkowany Radzie Miasta Lubań, która sprawuje nad nim nadzór.
3) Bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Miasta Lubań.
§ 4. Gmina Miejska Lubań zapewnia podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności
statutowej.

Rozdział 2
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 5. Podstawowym zadaniem Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze, utrwalenie współtworzenia oraz upowszechniania jej wartości, a w szczególności
prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury.
§ 6. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
1) Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.
2) Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
3) Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4) Zaspokajanie lokalnych potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych.
§ 7. Zadania wymienione w § 6 Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie form
zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.
§ 8. Dom Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić:
a) spektakle, koncerty, wystawy, plenery, wypożyczanie książek, kaset i płyt,
b) różnorodne kursy, w tym naukę języków obcych,
c) impresariat artystyczny,
d) imprezy artystyczne, rozrywkowe, rekreacyjne i turystyczne,
e) sprzedaż dzieł sztuki, płyt, książek itp.,
f) usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne i inne z zakresu kultury,
g) działalność wydawniczą,
h) ogniska artystyczne,
i) usługi gastronomiczne i sprzedaż giełdową,
j) imprezy zlecone.

Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 9.1) Na czele Domu Kultury stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubań zgodnie
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
2) Powołanie następuje na okres nie dłuższy niż 4 lata.
§ 10. Dyrektor Domu Kultury:
a) zarządza Domem Kultury i reprezentuje go na zewnątrz,
b) reprezentuje pracodawcę w stosunku do pracowników Domu Kultury,
c) składa w imieniu Domu Kultury oświadczenia woli w zakresie jego praw i obowiązków,
d) racjonalnie i efektywnie gospodaruje środkami finansowymi i materialnymi,
e) zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
f ) przedstawia organizatorowi i właściwym instytucjom plany rzeczowe i finansowe, sprawozdania oraz
wnioski inwestycyjne.
§ 11. Przy Domu Kultury funkcjonować mogą przedstawicielstwa lokalnych środowisk twórczych, działające
na podstawie własnego zatwierdzonego przez dyrektora regulaminu. Mają one głos opiniotwórczy,
inspirujący i kulturotwórczy.
§ 12. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.

Rozdział 4
MAJĄTEK I FINANSE

§13.1) Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
2) Wartość majątku Domu Kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości
wydzielonego i nabytego mienia.
3) Dom Kultury gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez gminę, zarządza nim, ponosi
odpowiedzialność za jego wykorzystanie do realizacji zadań statutowych.
§14.1) Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych.
2) Dom Kultury jest jednostką sektora finansów publicznych.
§15.1) Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora.
2) Plan finansowy zawiera plan przychodów (w tym dotację organizatora) i kosztów oraz w razie
potrzeby plan remontów i inwestycji.
3) Działalność Domu Kultury może być również finansowana z:
a) wpłat i darowizn od osób prywatnych i instytucji,
b) dochodów własnych,
c) środków zewnętrznych.
§16.1) Wysokość rocznej dotacji na działalność statutową Domu Kultury ustala organizator.
2) Dom Kultury składa wniosek o dotację oraz materiały informacyjne, na podstawie których ustala się
dotację na dany rok budżetowy, w terminach i szczegółowości określonej w uchwale Rady Miasta
Lubań w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
§17.1) Dyrektor Domu Kultury odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie
określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
2) Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa jednoosobowo dyrektor Domu Kultury.
3) Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności
potrzebny jest podpis (kontrasygnata) księgowego Domu Kultury.
§18. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
§19. Dyrektor Domu Kultury w terminie do 30 marca każdego roku przedkłada Radzie Miasta Lubań, za
pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubań sprawozdanie z działalności Domu Kultury za poprzedni rok
budżetowy.
§20. Dyrektor Domu Kultury przedkłada Burmistrzowi Miasta Lubań do zatwierdzenia roczne plany
działalności i finansowy Domu Kultury w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego plan
dotyczy.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §21. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

                                                            - - - - - - - - - - - - - - - 

* ZADANIA

Miejski Dom Kultury jest jednostką komunalną, działającą w oparciu o zatwierdzony Statut, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Radę Miejską w Lubaniu w dniu 1.07.1992 r. pod Nr 1 i posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań MDK należy m.in.: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowania wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, zaspokajanie lokalnych potrzeb kulturalnych różnych grup społeczeństwa. Zadania te Miejski Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

Działalność bieżąca placówki opiera się na rocznym planie pracy składanym do Burmistrza Miasta w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego, który określa szczegółowe kierunki oraz zadania w zakresie kultury.

                                                            - - - - - - - - - - - - - - -

 

* PLAN PRACY NA 2012 r.

I. Organizacja imprez artystycznych, spotkań okolicznościowych, konkursów i wieczorków słowno - muzycznych.

STYCZEŃ
* Do 13 stycznia - Pokonkursowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych - kawiarenka MDK „GALERIA".
* 5 stycznia - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom VIII Edycji Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Trójcy w Lubaniu.
* 8 stycznia - XX Finał WOŚP - koncert i zbiórka pieniędzy w Sali Widowiskowej MDK oraz zbieranie datków do puszek przez wolontariuszy na ulicach miasta.
* 12 stycznia - spotkanie Grupy Literackiej NURT w kawiarence GALERIA.
* 13 stycznia - projekcja filmu „Plan 8 z Kosmosu" - kawiarenka GALERIA.
* 21 stycznia - III Przegląd Kolęd i Pastorałek pn. Kolędowanie u Bukowińczyków z udziałem siedmiu zaproszonych grup śpiewaczych - kawiarenka GALERIA.
* 24 stycznia - Teatrzyk dla dzieci „Rubinowy książę" - kawiarenka GALERIA.
* 27 stycznia - Wieczór Słowno-Muzyczny poświęcony tematyce abstynenckiej „ZERWANE PĘTA" - sala lustrzana MDK.

LUTY
* 4 lutego - Karnawałowy wieczorek taneczny Klubu Osób Samotnych w kawiarence GALERIA
* 10 lutego - Kabaret Pod Wyrwigroszem - sala widowiskowa.
* 16 lutego - Spotkanie Grupy Literackiej NURT w kawiarence GALERIA.
* 24 lutego - Walentynkowy Wieczorek Słowno-Muzyczny - kawiarenka GALERIA.

MARZEC
* Spotkanie Grupy Literackiej NURT w kawiarence GALERIA.
* 1 marca - Widowisko teatralne ANDROPAUZA - sala widowiskowa.
* Eliminacje Powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - kawiarenka GALERIA. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego i odbywa się w trzech kategoriach: turniej recytatorski, wywiedzione ze słowa i turniej poezji śpiewanej.
* Ogłoszenie VII Regionalnego Konkursu na Pisankę i Palmę Wielkanocną - wspólnie z dwutygodnikiem „Ziemia Lubańska". Szczegóły na łamach gazety.
* Wieczór artystyczny z okazji Dnia Kobiet w kawiarence GALERIA.


KWIECIEŃ
* Spotkanie Grupy Literackiej NURT w kawiarence GALERIA.
* Dzień Ziemi - koncert w sali widowiskowej współorganizowany z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.
* VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Lubania. Impreza odbędzie się w hali sportowej MOSiR.
* 13 kwietnia - ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom VII Regionalnego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną w kawiarence GALERIA.

MAJ
* Spotkanie Grupy Literackiej NURT w kawiarence GALERIA.
* Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów - impreza współorganizowana z Domem Dziennego Pobytu w Lubaniu w sali widowiskowej MDK.
* 3 maja - Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Festyn rekreacyjny służący uświetnieniu obchodów tej doniosłej rocznicy na placu przy Ratuszu. Szczegóły na afiszach.
* 26 maja - spotkanie przy grillu dla osób samotnych i nie tylko w Amfiteatrze.
* 31.05./1.06. - Lubańskie Forum Teatru Młodych - sala widowiskowa.

CZERWIEC
* 9 czerwca - II Wielka Gala Biesiadna na plenerowej scenie w lubańskim Rynku.
* 23 - 24 czerwca - Dni Lubania „LAWA" 2012. Obchody święta miasta odbędą się tradycyjnie w Amfiteatrze w parku na Kamiennej Górze z udziałem znanych gwiazd polskiej i zagranicznej estrady. Wydarzenie uzupełniają liczne imprezy towarzyszące m.in. obóz historyczny z udziałem Łużyckiej Drużyny Łuczniczej.

LIPIEC
* 3 - 26 lipca - „Wtorki i Czwartki z Kulturą" - cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci (uzależnione od otrzymania dodatkowych środków).
* 27 lipca - Koncert plenerowy w lubańskim Rynku..
* 28 lipca - IX Lubański Festiwal Folklorystyczny „FolkArt" o „Złote Łużyckie Skrzypce".
W imprezie, która odbywa się w lubańskim Rynku biorą udział zespoły ludowe z kraju i zagranicy. Festiwalowi towarzyszą konkursy na tradycyjne wyroby kulinarne.

SIERPIEŃ
* Rodzinny Festyn Rekreacyjny na Osiedlu Piast współorganizowany ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubaniu.
* 24 sierpnia - Koncert plenerowy w lubańskim Rynku.
* 25 sierpnia - V Lubański Festiwal Kultury Romskiej „Cygański Tabor" - występy zespołów romskich oraz polskich posiadających w swoim repertuarze muzykę cygańską w Rynku miasta.

WRZESIEŃ
* W miesiącu wrześniu MDK prowadzi kampanię rekrutacyjną do poszczególnych sekcji i zespołów oraz wznawia działalność zespołów stałych. Przygotowywane są harmonogramy zajęć, organizowane spotkania w celu omówienia form i zasad pracy merytorycznej.
* 8 września - VII Lubańska WATRA Poetycko - Muzyczna. Spotkanie na dnie lubańskiego wulkanu (przepaści) w parku na Kamiennej Górze przy ognisku. W programie: piosenka literacka przy akompaniamencie gitar akustycznych, prezentacja wierszy, monodramów, monologów lokalnych autorów, wspólne śpiewanie z widzami znanych piosenek. Na spotkanie zapraszani są także członkowie zaprzyjaźnionych klubów literackich działających w regionu.
* 29 września - koncert muzyczny lub występ kabaretowy w sali widowiskowej MDK.

PAŹDZIERNIK
* Spotkanie Grupy Literackiej NURT w kawiarence GALERIA.
* 20 października - wieczorek taneczny dla osób samotnych i nie tylko w kawiarence GALERIA.

LISTOPAD
* Spotkanie Grupy Literackiej NURT w kawiarence GALERIA.
* Ogłoszenie Konkursu na Szopki Bożonarodzeniowe. Przedsięwzięcie adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego.
* 9 listopada - Wieczór Słowno - Muzyczny w wykonaniu w wykonaniu wychowanków MDK w kawiarence GALERIA.
* 24 listopada - Andrzejkowy Wieczorek Taneczny dla osób samotnych i nie tylko w kawiarence GALERIA.

GRUDZIEŃ
* Spotkanie Grupy Literackiej NURT w kawiarence GALERIA.
* 14 grudnia - Adwentowy Wieczór Słowno - Muzyczny w kawiarence GALERIA. W programie kolędy i pastorałki, monodram i wiersze w wykonaniu wychowanków MDK.
* 20 grudnia - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej w kawiarence GALERIA.
* 21 grudnia - Kolędowanie na Brackiej. Program kolęd w wykonaniu solistów MDK oraz grup śpiewaczych działających w mieście.
* 31 grudnia - Bal Sylwestrowy - kawiarenka GALERIA.

II. Cotygodniowe zajęcia stałe z udziałem grup zainteresowań:
- Lubańska Orkiestra Dęta (próby w zależności od potrzeb),
- Łużycka Drużyna Łucznicza (popołudniowe treningi strzeleckie),
- Chór ECHO BUKOWINY (w zależności od potrzeb),
- Grupa Literacka NURT (raz w miesiącu),
- Pracownia plastyczna (poniedziałki i środy od godz.16.30),
- Pracownia fotograficzna (co druga sobota),
- Zespół rockowy ALL LIES RESERVED (w zależności od potrzeb 2-3 razy w tygodniu),
- Zespół rockowy BAD ATTITUDE (piątki w godz. 18.00 - 21.00),
- Zespół rockowy „Bez nazwy" (czwartki w godz. 16.00 - 21.00),
- Zespół wokalno - instrumentalny PAAJK (wtorki w godz. 17.00 - 20.00),
- Zespół wokalno - instrumentalny LARGO (wtorki i czwartki w godz. 17.00 - 20.00),
- Zespół wokalny DREAMS (2-3 razy w tygodniu),
- Zespół wokalny SZALONE NASTKI (2-3 razy w tygodniu),
- Zespół wokalny HEAVEN (2-3 razy w tygodniu),
- Zespół wokalny VENDETA (2-3 razy w tygodniu),
- Zespół wokalny CRAZY GIRLS (2-3 razy w tygodniu),
- Zespół wokalny FEELINGS (2-3 razy w tygodniu),
- Otwarte Studio Piosenki (2-3 razy w tygodniu),
- Pracownia Teatralna (zajęcia dwa razy w tygodniu),
- Zespół poezji śpiewanej (2-3 razy w tygodniu),
- Grupa kabaretowa MOL (2 razy w tygodniu),
- Klub Tańca Towarzyskiego AMETYST (poniedziałki i środku w g.17.30-22.00),
- Klub Tańca Nowoczesnego (trzy grupy - (wtorki i czwartki w godz.16.30-20.00).
- Nauka Tańca Orientalnego (poniedziałki w godz. 18.00 - 20.00)

Ponadto:
* Prowadzenie indywidualnych konsultacji w zakresie doskonalenia umiejętności wokalnych (w ramach Otwartego Studia Piosenki), recytatorskich i aktorskich.
* Wydawanie dwutygodnika „Ziemia Lubańska".
* Prowadzenie działalności wydawniczej (książki, tomiki poezji...).
* Organizowanie we współpracy z agencjami i placówkami artystycznymi okazjonalnych koncertów muzycznych, widowisk teatralnych i kabaretowych.

* MDK realizuje inne wydarzenia kulturalne wynikające z potrzeb bieżących, jak również zajmuje się:
- organizacją różnego rodzaju narad, zebrań, spotkań i szkoleń,
- wynajmem pomieszczeń oraz sceny plenerowej z zadaszeniem,
- realizacją imprez zleconych poprzez zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie, światła sceniczne...) oraz pod względem programów artystycznych.

III. Prace techniczne związane z utrzymaniem budynków i budowli będących w dyspozycji MDK:
- bieżące utrzymywanie wszystkich pomieszczeń i obiektów znajdujących się w dyspozycji MDK.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...