Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
05-03-2014

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln z 2011 roku Nr 5 poz. 61 ze zm.); Zarządzenia 115/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 
BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy
ul. Starolubańskiej, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 30/2 AM 21 Obręb II,
o powierzchni 906 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi Księgę Wieczystą numer:
JG1L/00037290/7.

 


Nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, oddzielona od lokalnej drogi asfaltowej działką przeznaczoną na poszerzenie drogi istniejącej, z drugiej graniczy z torami kolejowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, której obszar ograniczonego użytkowania obejmuje skrawek przedmiotowej działki.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań, nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 1R16 - tereny rolnicze.
Nieruchomość nie posiada uzbrojenia technicznego i położona jest w granicy terenu górniczego.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony dnia 16 października 2013 roku i zakończył się wyłonieniem nabywcy. Nabywca nie przystąpił do aktu.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony dnia 21 stycznia 2014 roku i zakończył się wyłonieniem nabywcy. Nabywca nie przystąpił do aktu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, zero groszy).

Wadium: 100,00 zł (słownie: sto złotych, zero groszy).

Przetarg odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2014 roku o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, sala numer 11.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lubań ul. 7-mej Dywizji 14, numer: 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 26 marca 2014 roku.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześnie tak, aby w dniu 26 marca 2014 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „przetarg ul. Starolubańska”. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie w ciągu trzech dni po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.

Zgodnie z § 14 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), postąpienie zostanie ustalone z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości
gruntowej jest zwolniona od podatku VAT.

Nabywca zostanie obciążony kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do Księgi Wieczystej. 100 % ceny uzyskanej w przetargu za nieruchomość oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed
jego podpisaniem.
Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.: 75-646-44-22.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...