Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-03-2014

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
o g ł a s z a
piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Lubaniu pomiędzy
ulicami Osiedle Fabryczna - Jagiellońska

GGNiR 72241-5/10-14

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.), §13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego  2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r., Nr 5, poz. 61 z późn. zm), Zarządzenia  Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność  Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego  nieograniczonego;


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
o g ł a s z a
piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Lubaniu pomiędzy
ulicami Osiedle Fabryczna - Jagiellońska, stanowiących:

- działkę nr 58/36, Obr. I, AM 14 o powierzchni 757 m2, dla której Sąd Rejonowy  w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta JG1L/00018707/5 
cena wywoławcza wynosi 41.000,-zł  (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych) 
wadium wynosi: 5.000,zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
- działkę nr 58/37, Obr. I, AM 14 o powierzchni 843 m2, dla której Sąd Rejonowy  w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta JG1L/00018707/5 
cena wywoławcza wynosi 45.000,-zł  (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)
wadium wynosi: 5.000,zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
- działkę nr 58/38, Obr. I, AM 14 o powierzchni 841 m2, dla której Sąd Rejonowy  w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta JG1L/00018707/5
cena wywoławcza wynosi 45.000,-zł  (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)
wadium wynosi: 5.000,zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
- działkę nr 58/39, Obr. I, AM 14 o powierzchni 841 m2, dla której Sąd Rejonowy  w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczysta JG1L/00018707/5
cena wywoławcza wynosi 45.000,-zł  (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)
wadium wynosi: 5.000,zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone cztery przetargi, które odbyły się  w dniach: 30 lipca 2013 roku, 24 września 2013 roku, 04 grudnia 2013 roku, 18 lutego 2014  roku.

Zgodnie z §14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie
z uczestnikami przetargu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst  jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działkę  niezabudowaną doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % .
Przedmiotowe nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są w pośredniej  strefie lokalizacyjnej miasta Lubań w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej lokalnego osiedla  domków jednorodzinnych.  Nieruchomości położone są pomiędzy ulicą Fabryczna Osiedle a ulicą Jagiellońską.  Dojazd do nieruchomości wyznaczono projektowaną drogą od ulicy Fabryczna Osiedle  i od projektowanej ulicy Jagiellońskiej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w północno-zachodniej części miasta Lubania, przedmiotowe nieruchomości gruntowe  położone są na obszarze oznaczonym symbolem planu 7MN5 – tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej. Na obszarze, z którego zostały wydzielone działki,  znajdowały się ogrody działkowe, dlatego w obrębie przedmiotowych nieruchomości mogą  znajdować się pozostałości urządzeń ogrodowych, drzew i krzewów owocowych oraz  komórek gospodarczych.
Przedmiotowe nieruchomości gruntowe nie posiadają wykonanych przyłączy  uzbrojenia technicznego, ale posiadają możliwość uzbrojenia w sieć energii elektrycznej,  wodnej, gazowej i kanalizacyjnej, według zasad określonych w szczegółowych warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 11.00  w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14 ,sala nr 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia  wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lubań  Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul.7-ej Dywizji 14 nr 60 2030 0045 1110 0000  0080 6550 do dnia 08 kwietnia 2014 roku .
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być  dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 08 kwietnia 2014 roku wadium znajdowało  się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  na konto Urzędu Miasta.  Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „Przetarg działki Osiedle Fabryczna”.  Wpłacenie jednego wadium umożliwia zakup jednej dowolnej działki.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał  od podpisania umowy notarialnej.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane  z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
100 % ceny uzyskanej w przetargu wraz z w/w kosztami, należy wpłacić najpóźniej  w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Nabywca zostanie  powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz w przypadku:
– osób fizycznych – okazanie dowodu osobistego,
– wspólników spółki cywilnej – okazanie aktualnego zaświadczenia o wpisie  do działalności gospodarczej,
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  a podlegających rejestracji – okazanie aktualnego wypisu z rejestru sądowego  lub innego aktu prawnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna  okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych  w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz.1758 z późn. zm.).

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości  ważnych przyczyn jego odwołania .

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami,  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5,  tel.(075) 6464422.
 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...