Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-04-2014

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nawojowie Łużyckim,
stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 129/4 Obręb Nawojów Łużycki,
o powierzchni 2,29 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi Księgę Wieczystą numer:
JG1L/00019046/0.


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln z 2011 roku Nr 5 poz. 61 ze zm.); Zarządzenia 36/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nawojowie Łużyckim, stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 129/4 Obręb Nawojów Łużycki, o powierzchni 2,29 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi Księgę Wieczystą numer: JG1L/00019046/0.Nieruchomość gruntowa położona jest w obszarze gruntów rolnych położonych po zachodniej stronie zabudowy zagrodowej miejscowości Nawojów Łużycki. Nieruchomość położona jest w odległości około 1400 metrów od zabudowy zagrodowej, z dojazdem do nieruchomości częściowo drogą o nawierzchni asfaltowej, następnie gruntowej.
Nieruchomość gruntowa posiada regularny, wydłużony kształt i równą powierzchnię. Długość działki około 450 metrów przy średniej szerokości około 50 metrów.
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako tereny rolne. Na nieruchomości występują dwa rodzaje klasoużytku: grunty orne RIIIb – 1,82 ha i grunty orne RIVa – 0,47 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań, przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostkach planistycznych oznaczonych symbolami: R – przeznaczonej na grunty orne i trwałe użytki zielone oraz ZL – przeznaczonej na lasy
i dolesienia.
Nieruchomość położona jest w byłej strefie B nieczynnego wysypiska odpadów Gminy Miejskiej Lubań, wyznaczonej z uwagi na sąsiedztwo pól uprawnych wokół wysypiska. Strefa została zlikwidowana w związku z wyłączeniem wysypiska z użytkowania, co nastąpiło Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 października 2002 roku.
Wysypisko położone w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości od 2001 roku jest monitorowane dwukrotnie w roku w zakresie badania wód podziemnych, gazu wysypiskowego, wód powierzchniowych przepływającego obok Złotego Potoku i wielkości opadów atmosferycznych przez 30 lat od zamknięcia. Dotychczasowe wyniki sporadycznie wykazują
na jego negatywne oddziaływanie na otoczenie, głównie w jakości wody podziemnej i gazu wysypiskowego. Prowadzone wcześniej badania gleby wokół wysypiska wykazały, że w niektórych punktach stwierdzono występowanie metali ciężkich i węglowodorów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych, zero groszy).
Wadium: 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych, zero groszy).
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2014 roku o godzinie 1100 w budynku Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, sala numer 11.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium.
Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lubań ul. 7-mej Dywizji 14, numer: 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 21 maja 2014 roku.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześnie tak, aby w dniu 21 maja 2014 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.
Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „przetarg Nawojów Łużycki”.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie w ciągu trzech dni po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
Zgodnie z § 14 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), postąpienie zostanie ustalone z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest zwolniona od podatku VAT.
Nabywca zostanie obciążony kosztami związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do Księgi Wieczystej. 100 % ceny uzyskanej w przetargu za nieruchomość oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed
jego podpisaniem.
Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Lubań może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.: 75-646-44-22.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...