Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-04-2014

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy
Dąbrowskiego, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 83/1 AM 5 Obręb V, o powierzchni
649 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą JG1L/00018711/6.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz. 518), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań stanowiącej Załącznik do Obwieszczenia Nr LV/319/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r., Nr 5, poz. 61 z późn. zm), Zarządzenia Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego;


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy
Dąbrowskiego, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 83/1 AM 5 Obręb V, o powierzchni
649 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą JG1L/00018711/6.
 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta Lubania, bezpośrednio przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest na skłonie o wystawie północno-zachodniej o spadku terenu około 5 metrów w kierunku ulicy Polnej.
Nieruchomość została wydzielona z większej nieruchomości z przeznaczeniem pod kontynuację wielorodzinnej zabudowy pierzejowej wzdłuż ulicy Jarosława Dąbrowskiego wraz z zapleczem. Takie wydzielenie nieruchomości powoduje ustanowienie następujących służebności gruntowych:
– służebność gruntowa przechodu z ciągu komunikacyjnego od ulicy Dąbrowskiego
– służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 83/2 w celu dojścia i dojazdu od ulicy Polnej
W północnej części granica nieruchomości przebiega przez fragment komórki gospodarczej, która zostanie przeznaczona do rozbiórki i nie będzie kolidować z zagospodarowaniem nieruchomości.
Nad wschodnią częścią działki, wzdłuż ściany szczytowej budynku przy ulicy Dąbrowskiego przebiega linia elektroenergetyczna, a jeden ze słupów wsporczych posadowiony jest na przedmiotowej nieruchomości. Przebiegająca przez wschodnią część nieruchomości sieć napowietrzna podlega skablowaniu na etapie warunków przyłączenia dla
obiektu budowanego na działce nr 83/1 w ramach umowy o przyłączenie. Czynności te dokonuje swoim staraniem i na swój koszt nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości przy ścianie szczytowej budynku przy ulicy Dąbrowskiego przebiega gazociąg g63. Przełożenie istniejącego przyłącza gazowego możliwe będzie po sporządzeniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbędnych uzgodnień nowej trasy i uzyskaniu zgody władającego nieruchomością na przeniesienie na ścianę frontową szafki
gazowej z kurkiem głównym oraz przebudową instalacji gazowej w budynku do punktu odbioru paliwa gazowego. Czynności te dokonuje swoim staraniem i na swój koszt nabywca nieruchomości.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubania, przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 2MW4 – przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale jest położona w obszarze uzbrojonym w sieć: energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 51.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych, zero groszy).
Wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy).
Zgodnie z §14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działkę niezabudowaną doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 roku o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, sala nr 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lubań Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul.7-ej Dywizji 14 nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 05 czerwca 2014 roku .
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 05 czerwca 2014 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.
Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „Przetarg ul. Dąbrowskiego ”
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
100 % ceny uzyskanej w przetargu wraz z w/w kosztami, należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem.
Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz w przypadku:
– osób fizycznych – okazanie dowodu osobistego,
– wspólników spółki cywilnej – okazanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej,
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – okazanie aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania .
Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.(075) 6464422.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...