Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-04-2017

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorosłych mieszkańców i sympatyków Lubania do udziału w konkursie na pocztówkę „Lubań, ludzie, św. Maria Magdalena”. Termin nadsyłania prac jest przedłużony do 28 kwietnia

Dopuszczalne techniki wykonania prac: fotografia, rysunek, grafika, grafika komputerowa, malarstwo, kolaż. Jeden uczestnik może dostarczyć do 3 prac (wykluczamy prace zbiorowe). Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach: „W świecie sacrum” - religijne aspekty związane z tematem konkursu, „W świecie profanum” - świeckie aspekty związane z tematem konkursu.

Termin dostarczania prac został przedłużony do 28 kwietnia 2017 r.  Prace przekazać można pocztą lub osobiście do organizatora konkursu na adres: Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek-Sukiennice 38, z dopiskiem na kopercie: „Lubań, ludzie, św. Maria Magdalena”

Prace laureatów I miejsc w obu kategoriach zostaną wydane i rozprowadzone jako pocztówki przez Organizatora. Atrakcyjne nagrody!!! Za I miejsca w obu kategoriach – bony wartości po 500 zł!!! za II i III miejsca – nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej. Karta zgłoszenia w załączeniu.
Organizator: Łużyckie Centrum Rozwoju, Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań, tel. 75 646 56 03.

----
REGULAMIN KONKURSU NA POCZTÓWKĘ
"LUBAŃ, LUDZIE, ŚW. MARIA MAGDALENA”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie www.luban.pl/patronat

II. Cel konkursu
Cele konkursu:
• zainteresowanie lubanian postacią Świętej Marii Magdaleny, przyszłej patronki Lubania,
• promocja miasta,
• promocja lokalnych artystów,
• animacja kulturalna środowiska lokalnego.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do starszej młodzieży (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) i dorosłych mieszkańców i sympatyków Lubania.
2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego wraz z pracami konkursowymi
3. Niepełnoletni uczestnicy powinni do pracy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie.

IV. Tematyka i forma pracy
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pocztówki przedstawiającej wybrany aspekt tematu konkursu.
2. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:
„W świecie sacrum” – religijne aspekty związane z tematem konkursu,
„W świecie profanum” – świeckie aspekty związane z tematem konkursu.
3. Dopuszczalne techniki wykonania prac: fotografia, rysunek, grafika, grafika komputerowa, malarstwo, kolaż.
4. Nie będą uwzględniane prace przestrzenne.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.

V. Warunki:
1. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
2. Jeden uczestnik może dostarczyć do 3 prac. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem do konkursu 3, losowo wybranych przez organizatora prac.
3. Format pracy - A6.
4. Grafika komputerowa i fotografia - prace powinny być dostarczone w postaci wydruku w formacie A6 oraz w formie cyfrowej na płycie CD w następujących parametrach:
- TIF/PDF 300 DPI lub JPG CMYK 300 DPI
- oraz JPG RGB 72 DPI
5. Malarstwo, rysunek - należy złożyć wydrukowaną fotoreprodukcję pracy w formacie A6 (dotyczy także rysunku i grafiki, jeśli praca w oryginale ma inny format) lub dostarczyć fotoreprodukcję w wersji cyfrowej na płycie CD (parametry jak wyżej).
6. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu na adres: Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, ul. Rynek-Sukiennice 38 w terminie do 10.04.2017 r. z dopiskiem na kopercie „Lubań, ludzie, św. Maria Magdalena”
(decyduje data stempla pocztowego).
7. Do pracy powinna być dołączona karta informacyjna pracy (wzór w załączniku)
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
10. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.
11. Prace nie mogą zawierać treści naruszających dobrego imienia osób lub podmiotów

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
2. Powołana przez organizatora komisja oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wartość artystyczna, poziom techniczny, ujęcie tematu.
3. W konkursie przyznane zostaną w każdej z 2 kategorii trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca.
• laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
• nagrody dla laureatów I miejsc w obu kategoriach to bony po 500 zł do realizacji w sklepie RTV/AGD
• prace laureatów I miejsc w obu kategoriach zostaną wydane i rozprowadzone jako pocztówki przez Organizatora.

VII. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.luban.p,/patronat
2. Osoba, której praca znajdzie się na liście zwycięzców konkursu, otrzyma powiadomienie o wygranej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.
3. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
5. W przypadku, gdy nagrodzona osoba nie odbierze nagrody w określonym w wysłanym powiadomieniu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
2. Prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora i nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu oraz do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów (o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych) lub które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
6. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie osoba uczestnicząca w konkursie oświadcza, że:
• Przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że wszystkie osoby widniejące na pracach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
• Udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie pracy przez Organizatorów i/lub Usługodawcy (z prawem sublicencji) na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, przesyłanie pracy innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych prac Jury w celu ich oceny.
• W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jej imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw.
• Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie prac. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń o których mowa powyżej zobowiązuje się do uregulowania wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń o których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...