Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-01-2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Bolesława Prusa

 

Lubań, dnia 10 stycznia 2024 roku

GGNiR.6845.2.31.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1 i 2, art.40 ust.1 pkt 1), ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm. ), §21 Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 roku, poz. 244 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 134/2023 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy  ul. Bolesława Prusa na części działki 48, AM 15, Obręb V, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018711/6.

 

Powierzchnia nieruchomości: 60,00 m².

Wywoławcza roczna stawka czynszu netto za dzierżawę: 0,20 zł/m² (słownie: zero złotych 20/100).

Wadium: 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 2MW7 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot dzierżawy na cele ogródka.

Na nieruchomości gruntowej wytypowanej do dzierżawy na cele ogródka zlokalizowana jest  wiata rekreacyjna o powierzchni 9,00 m². Z dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie podpisana dodatkowo Umowa Najmu na wiatę rekreacyjną. Z tytułu zawarcia niniejszej Umowy Najemca zobowiązany będzie wnosić na rzecz Wynajmującego miesięcznie czynsz w kwocie brutto 11,07 zł (słownie: jedenaście złotych 07/100), gdzie:

czynsz netto stanowi kwota: 9,00 m2  x 1,00 zł  = 9,00 zł

podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. 23% stanowi kwota: 2,07 zł.

Wysokość czynszu  najmu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu  najmu za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań. Nieruchomość porośnięta jest trawą, chwastami oraz samosiejkami krzewów. Dzierżawca zobowiązany będzie do uporządkowania przedmiotowej nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.

Zgodnie z §14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213 ze zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Licytacji podlegać będzie roczna stawka czynszu netto za dzierżawę nieruchomości.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 07 lutego 2024 roku włącznie.  

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S. A. Oddział  w Lubaniu.

Dla wpłat gotówkowych dokonywanych w Monetia Sp. z. o. o. ul. 7 Dywizji 3 w Lubaniu od dnia 12.07.2021r. pobierana jest prowizja w wysokości:

- 3,00 zł od wpłat do 1.000,00 zł

- 0,3% wpłacanej kwoty od wpłat powyżej 1.000,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 07 lutego 2024 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na ogród przydomowy ul. Bolesława Prusa  – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Dzierżawy i dodatkowej Umowy Najmu na najem wiaty, o której mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z projektem Umowy Dzierżawy oraz Umowy Najmu, które dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 5. 

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy Nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo. 

Ustalony na podstawie wylicytowanej stawki czynsz dzierżawy wraz z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23% płatny będzie rocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku  z góry na rachunek bankowy nadany indywidualnie dla płatnika.

Czynsz najmu za wiatę rekreacyjną płatny będzie przez Najemcę dla Wynajmującego z góry w terminie do 10-go (dziesiątego) dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

Wysokość czynszu dzierżawy może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek czynszu dzierżawy  za 1m², co następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań pod warunkiem, że zmieniona stawka będzie wyższa od wylicytowanej.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Dzierżawy oraz Umowa Najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Dzierżawcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym.
O terminie i miejscu zawarcia Umowy Dzierżawy oraz Umowy Najmu Dzierżawca/Najemca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. 

Dzierżawca/Najemca zobowiązany będzie do zgłoszenia obowiązku podatkowego z tytułu dzierżawy i najmu przedmiotowych nieruchomości w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referat ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań i ponoszenia z tego tytułu opłat w sposób i w wysokości wynikającej z Uchwały Rady Miasta Lubań publikowana jest każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”,   na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, Tel.: + 48 75 64 64 422.  

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, tel. + 48 75 64 64 422

 

                                                                                                                                                 z up. Burmistrza

   Mateusz Zajdel

Zastępca Burmistrza

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...