Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-01-2024

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2024 roku.

logo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 2473) podaję do wiadomości, co następuje:

 1. W okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

2.1 mężczyzn urodzonych w 2005 roku;

2.2 mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

2.3 osoby, które w latach 2022 - 2023:

 1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2.4 kobiety urodzone w latach 1997 - 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2.5 osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

2.6 Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 1. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.
 2. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji mogą stawić się osoby, o których mowa w art. 59 ust. 5 oraz w art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 3. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Miejskiej Lubań winny obowiązek ten spełnić w terminie od 5 do 7 lutego 2024r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubaniu w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2 (II p.)
 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

6.1 wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 1. a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

6.2 powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzający niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust.4 ustawy ;

6.3 szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

 1. a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 2. b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku,
 3. c) wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania.
 4. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

 1. Dokumenty, które będą wykorzystane na potrzeby ewidencji wojskowej określa § 50 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2010 r. Nr. 199, poz. 1321 z późn. zm.).
 2. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji, na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim, na podstawie art. 681 wskazanej ustawy o obronie ojczyzny, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Wojewoda Dolnośląski

Maciej Awiżeń

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...