Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
22-11-2011

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kto może ubiegać się o pomoc

Osoba niepełnosprawna zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Warunki udzielania pomocy

Zawarcie umowy ze starostą o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności Gospodarczej.

Rozpatrując wniosek o przyznanie środków starosta bierze pod uwagę:

  1.   przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
  2. popyt i podaż lokalnego rynku na planowana działalność;
  3. kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
  4. uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
  5. wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.


Gdzie należy składać wniosek

Osoba niepełnosprawna składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę, najczęściej są to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Jakie dokumenty należy złożyć

Osoba niepełnosprawna składa wniosek, którego wzór określony został w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania o-sobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
(Dz. U. z 2007r., Nr 194, poz.1403 z późn. zm.).

Starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Przed podpisaniem umowy wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia staroście odpowiednio:

  1. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  2. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej;
  4. kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
  5. zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. W takim przypadku, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia staroście kopii koncesji lub zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...