Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-11-2011

Zezwolenia wydawane są na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
 • zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
 1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.):
 • zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne wykonywane na terenie miasta

Chcąc uzyskać zezwolenie należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o jego wydanie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. 7 Dywizji 14 lub w Wydziale Infrastruktury Społecznej mieszczącym się na ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu. Do wniosku należy dołączyć: kserokopię licencji i dokumenty (proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podanej w kilometrach, odległość między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy), schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tablicach przystankowych na przystankach, cennik, wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 1. Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
 • Zezwolenia na:

a) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżnianie szamb i wywóz nieczystości płynnych,
c) ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, zwierzęcych cmentarzy spalarni zwierzęcych zwłok.

Aby otrzymać zezwolenie należy najpierw złożyć podanie lub wypełnić stosowny wniosek. Podanie powinno zawierać: obszar działalności objęty wnioskiem, środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, informacje o technologiach wykorzystywanych przy świadczeniu usług, terminu podjęcia działalności oraz zamierzony czas jej prowadzenia, w załączeniu dokumenty świadczące o gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub dokumenty świadczące o gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych i ich odbiór przez stację zlewną.

Wraz z podaniem należy złożyć: dokumenty świadczące o gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (dotyczy wyłącznie punktu a), dokumenty świadczące o gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych i ich odbiór przez stację zlewną (dotyczy wyłącznie punktu b).

 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
 • zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych

Zezwolenie wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej  w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3) informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o których mowa  w art. 46 ust. 2;
4) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki  (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1;
5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64,  i wykroczenia, o którym mowa w art. 65.

 1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
 • zezwolenia wymaga zbiorowe zaopatrywanie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków

Licencje wydawane są na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
 • - licencje na transport drogowy taksówką

Chcąc uzyskać licencję należy w pierwszej kolejności złożyć stosowne podanie w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Infrastruktury Społecznej przy ul. Mickiewicza 6. Załączyć należy następujące dokumenty: odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność, kwalifikacje zawodowe, kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumenty potwierdzające prawo dysponowania pojazdem, (jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu).

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...